Međunаrodni institut zа primenjeno uprаvljаnje znаnjem iz Novog Sаdа
uz podršku
Uprаve zа bezbednost i zdrаvlje nа rаdu-Ministаrstvа zа rаd, zаpošljаvаnje, borаčkаi socijаlnа pitаnjа
u sаrаdnji sа:
Fаkultetom zаštite nа rаdu u Nišu
Fаkultetom tehničkih nаukа u Novom Sаdu
-Depаrtmаn zа inženjerstvo zаštite
životne sredine i zаštite nа rаdu

Petu regionаlnu međunаrodnu konferenciju
PRIMENJENA ZAŠTITA I NJENI TRENDOVI
Zlаtibor, 3-5. oktobаr 2018. hotel Pаlisаd

Poziv


Cilj konferencije je da se animira celokupna javnost iz oblasti BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU.
Predviđa se učešće sa radovima:
Predstavnika Ministarstva rada i Uprave za bezbednost sa aktuelnim temama (izmene Zakona, novi pravilnici)
Stručnih lica iz privrede i ostalih delatnosti
Naučnih radnika, profesora, nastavnika i saradnika sa visokih škola i fakulteta, u okviru naučnog dela konferencije.

TEMATSKE OBLASTI

Izmene zakona o radu
Izmene zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu
Uloga Inspekcije rada i kontrola sprovođenja mera zaštite
Evidencija u BZNR
Pravna regulativa
Pocena rizika na radnom mestu i radnoj okolini
Upravljanje rizicima
Metode procene rizika
Iskustva u proceni rizika
Medicina rada
Osiguranje od povrede na radu i profesionalnih bolesti
Zlostavljanje na radu, stres i mobing
Lična zaštitna sredstva
Tehnički i tehnološki aspekti zaštite
Pregled i ispitivanje opreme za rad
Pregled i ispitivanje radne okoline
Obučavanje, osposobljavanje i obrazovanje
OHSAS 18001
Drugi standardi kvaliteta u funkciji zaštite
Koordinatori i procena rizika na gradilištima
Procena rizika pri ručnom manipulisanju teretom
Opasne materije i hemikalije
Procena rizika pri radu sa ekranima
Primena novih pravilnika o buci i vibracijama
Mutageni i kancerogeni
Procena rizika od eksplozije
Organizacija zaštite
Ekonomika zaštite
Sociologija zaštite
Požarni rizici i zaštita
Zaštita životne sredine
Zaštita i spašavanje u vanrednim situacijama
Procena rizika informacionih sistema
Procena rizika poslovnih sistema