PROGRAM KONFERENCIJE


Autori Naslov rada
SREDA 17. septembar 2014.
A1 Predstavnik Ministarstva Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
A2 Vera Božic Trefalt Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu i bezbednosti i zdravlja na radu
A3 Simo Kosić Novi pravilnici u bezbednosti i zdravlju na radu
A4 Marija Djurović
Tatjana Mamula
Znacaj integracije bezbednosti i zdravlja na radu u srednjoškolskom obrazovanju
A5 LJiljana Ružić-Dimitrijević
Jelena Dakić
Božo Nikolić
Daljinski sistem učenja u funkciji osposobavljanja radnika za bezbedan i zdrav rad
A6 Dobrivoje Stanojević Ključni pokazatelji uspešnosti u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu
A7 Dragan Karabasil
Verica Milanko
Ponašanje ljudi pri evakuaciji iz objekata zahvacenih požarom
A8 Barbara Vidaković
Miloš Banjac
Radenko Rajić
Energetska efikasnost zgrada u Srbiji i rizici od požara
A9 Slobodan Krnjetin Analiza kriterijuma za zero energy,objekte (ZEB)
A10 Aleksandar Šotić
Vladan Mitrović
Radenko Rajić
Shvatanje rizika pri izvodenju gradevinskih radova
A11 Marianna Tomaskova The performance of firefighters in rescuing persons in traffic accidents using exctrication equipement
ČETVRTAK,18. septembar 2014.
A12 Vera Božić Trefalt Strateški pravci razvoja bezbednosti i zdravlja na radu
A13 Jovan Isaković
Danijel Stojanović
Željko Eror
Aleksandar Radojević
Organizacija i funkcionisanje preventivnihmera bezbednosti i zdravlja na radu primanipuliciji sa opasnim materijama
A14 Sandra Kasteleć
Macura Miroslav Macura
Mere za bezbedan i zdrav rad od izloženosti opasnim materijama u procesu zavarivanja
A15 Božo Nikolić Nova metoda za procenu rizika sa korigovanom funkcijom stanja zaštite
A16 Alfaši Bela Novi pristup procene rizika pri radu sa računarima
A17 Andrija Tošić Procena rizika pri radu sa računarom
A18 Petrović Vesna
Ljiljana Ružić-Dimitrijević
Primena metode BN u proceni rizika za rad sa računarom
A19 Dragan Stojanović
Miroslav Terzić
Milun Gogić
Obezbedenja i zaštite licnosti, prethodni poslovi
A20 Danijela Ristić
Ognjen Ristić
Vladan Mitrović
Ergonomske intervencije za poboljšanje uslova radne okoline u tekstilnoj industriji
A21 Mirjana Fuduric Jelača Rizici oštecenja zdravlja Šumskog radnika sjekaca
A22 Michaela Balazikova Acoustic risk as a part of safety analyses
A23 Bojan Jocić Primena propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora
A24 Ljiljana Stojšić Prilagodavanje inspekcije rada potrebama savremenog sistema bezbednosti i zdravlja na radu
A25 Momo Mišević Uticaj rada "na crno" i fleksibilnih oblika rada na povrede na radu
A26 Stjepan Panić
Ljiljana Trumbulović Bulić
Olovo - visoko rizican teški metal po zdravlje ljudi
A27 Biljana Milutinović
Petar Djekić
Procena rizika i mere za smanjenje rizika za radno mestoradnik na selekciji i separaciji otpada na sanitarnoj deponiji
A28 Dejan Blagojević
Aleksandra Boricic
Problemi u sredstvima komunikacija na vazduhoplovima izazvani statickim,elektricitetom i mere prevencije
A29 Milica Taušanović
Dobrivoje Stanojević
Obezbedenje mesta rada prilikom radova na održavanju impedanse za uzemljenje neutralne tacke 35 kV
A30 Simo Kosić Troškovi povreda na radu
A31 Ljiljana Lučić Finansijski pokazatelji u funkciji procenerizika poslovanja
A32 Radmila Drobnjak Procena, rizika jednog radnog mesta polukvantitativnom metodom Guardmaster
A33 Božo Nikolić Uporedna analiza metoda procene rizika pri rucnom rukovanju teretom
A34 Ljiljana Ružić-Dimitrijević Metode za procenu rizika pri repetitivnom ručnom rukovanju malim teretima
A35 Iveta Markova
Marianna Muzikova
Safety rules for the manual handling of loads and risk assessment
PETAK 19. septembar 2014.
A36 Simo Kosić Kultura prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
A37 Jovan Protić Program dostojanstvenog rada
A38 Marija Ćorović Upravljanje HSE rizicima putem uputstava za bezbedan rad
A39 Aleksandar Savić Sistem dozvola za visokorizicne radove u NIS a.d. Novi Sad
A40 Borislav Simendić
Vesna Petrović
Rizici pri emisiji prašine neorganskogporekla
A41 Dejan Badnjarević Sistem opserviranja aktivnosti, opreme i sredstava sa stanovišta HSE
A42 Nebojša Vojvodić Primena prakticnih mera u unapredenju bezbednosti u transportu
A43 Aleksandra Boričić
Mladen Tomić
Procena emisije ugljenmonoksida odsaobracaja u gradu Nišu
A44 Jasna Šešum Koncept razvoja HSE kompetencija i merenje efikasnosti HSE obuka
A45 Milan Marsinek
Iveta Markova
Testing method of safe use HVT when cutting of column B during traffic accident on the choosen car and working effectiveness of hydraulic rescue equipments