Aktuelne specijalizovane obuke:

Tehnički gasovi (acetilen, vodonik, azot, tečni naftni gas, ugljendioksid, kiseonik)
Ručno rukovanje teretom (nošenje, dizanje, guranje, vučenje, mali tereti velikih frekvencija)
Rad sa računarom – procena rizika
Rad na visini
Procena rizika - metode (BN, SMART, KIM, MAC)
Obaveze proizvođača, uvoznika i korisnika opreme za rad
Obaveze proizvodjaca, uvoznika i korisnika sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Gasne instalacije
Rukovanje sredstvima unutrašnjeg transporta